architectural files

E-mail

Η ιστοσελδα εναι στη διθεση του κθε ενδιαφερμενου.

Σε κθε χρση του υλικο που προρχεται απ την ιστοσελδα μας, πρπει να γνεται αναφορ σε αυτν.

Δεν επιτρπεται η εμπορικ χρση του υλικο αυτς της ιστοσελδας απ τρτους.

σοι επιθυμον να προυν υλικ απ την ιστοσελδα για την εξυπηρτηση ερευνητικν σκοπν για εκπαιδευτικος λγους, μπορον να μας ζητον το υλικ με βση σχετικ φρμα που μελλοντικ  θα βρετε στην ιστοσελδα μας.

Ο επισκπτης / χρστης παρακαλεται να ελγχει το περιεχμενο των συγκεκριμνων σελδων για ενδεχμενες αλλαγς. Η εξακολοθηση της χρσης των σελδων / και των υπηρεσιν του δικτυακο τπου ακμη και μετ τις ποιες αλλαγς σημανει την ανεπιφλακτη εκ μρους του επισκπτη/ χρστη αποδοχ των ρων αυτν.

Περισστερες λεπτομρειες

Η Επιχερηση Πολιτισμο Δμου Βροιας δεν φρει καμα ευθνη σχετικ με διαταραχς που προκαλονται απ τεχνικ προβλματα, που μπορε να προκψουν λγω χρησιμοποησης αυτο του κμβου.

Περισστερες λεπτομρειες

Σμβαση χρσης
Ο επισκπτης / χρστης των σελδων και των υπηρεσιν του δικτυακο τπου παραχωρε τη συγκατθεσ του στους κατωτρω ρους χρσης, που ισχουν για το σνολο του περιεχομνου, των σελδων, των γραφικν, των εικνων, των φωτογραφιν και των αρχεων που περιλαμβνονται σε αυτν Συνεπς, οφελει να διαβσει προσεκτικ τους ρους αυτος πριν απ την επσκεψη τη χρση των σελδων / και των υπηρεσιν. Εν δε συμφωνε, ττε οφελει να μην κνει χρση των υπηρεσιν και του περιεχομνου του δικτυακο τπου.

Δικαιματα πνευματικς και βιομηχανικς ιδιοκτησας
Εκτς των ρητ αναφερμενων εξαιρσεων (πνευματικ δικαιματα τρτων, συνεργατν και φορων), λο το περιεχμενο του δικτυακο τπου, συμπεριλαμβανομνων εικνων, γραφικν, φωτογραφιν, σχεδων, κειμνων, των παρεχομνων υπηρεσιν και γενικ λων των αρχεων αυτο του δικτυακο τπου, αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα, κατατεθειμνα σματα και σματα υπηρεσιν της Επιχερησης Πολιτισμο Δμου Βροιας και προστατεονται κατ τις σχετικς διατξεις του ελληνικο δικαου, του ευρωπακο δικαου και των διεθνν συμβσεων. Συνεπς, καννα εξ αυτν δε δναται να αποτελσει εν λω εν μρει αντικεμενο πλησης, αντιγραφς, τροποποησης, αναπαραγωγς, αναδημοσευσης να "φορτωθε", να μεταδοθε να διανεμηθε με οποιονδποτε τρπο.

Εξαιρεται η περπτωση της μεμονωμνης αποθκευσης ενς και μνου αντιγρφου τμματος του περιεχομνου σε ναν απλ προσωπικ Η/Υ (ηλεκτρονικ υπολογιστ) για προσωπικ και χι δημσια εμπορικ χρση και χωρς απαλοιφ της νδειξης προλευσς τους απ τον παρντα δικτυακ τπο, χωρς να θγονται με καννα τρπο τα σχετικ δικαιματα πνευματικς και βιομηχανικς ιδιοκτησας.

Ευθνη επισκπτη / χρστη
Ο επισκπτης / χρστης των σελδων /και των υπηρεσιν του παρντος δικτυακο τπου αναλαμβνει την ευθνη για οποιαδποτε ζημα προκαλεται στην Επιχερηση Πολιτισμο Δμου Βροιας απ κακ αθμιτη χρση των σχετικν υπηρεσιν.

Περιορισμς ευθνης της Επιχερησης Πολιτισμο Δμου Βροιας
Υπ οποιεσδποτε συνθκες, συμπεριλαμβανομνης και της περπτωσης αμλειας, ο διαχειριστς δεν ευθνεται για οποιασδποτε μορφς ζημα υποστε ο επισκπτης / χρστης των σελδων, υπηρεσιν, επιλογν και περιεχομνων του δικτυακο τπου στις οποες προβανει με δικ του πρωτοβουλα και με τη γνση των ρων του παρντος. Τα περιεχμενα του δικτυακο τπου παρχονται "πως ακριβς εναι" χωρς καμα εγγηση εκπεφρασμνη και συνεπαγμενη με οποιοδποτε τρπο. Στο μγιστο βαθμ και σμφωνα με το νμο, ο διαχειριστς αρνεται λες τις εγγυσεις εκπεφρασμνες και συνεπαγμενες, συμπεριλαμβανομνων, χι μως περιοριζμενων σε αυτ, αυτν, οι οποες συνεπγονται την εμπορευσιμτητα και την καταλληλτητα για να συγκεκριμνο σκοπ. Ο διαχειριστς δεν εγγυται τι οι σελδες, οι υπηρεσες, οι επιλογς και τα περιεχμενα θα παρχονται χωρς διακοπ, χωρς σφλματα και τι τα λθη θα διορθνονται. Επσης ο διαχειριστς δεν εγγυται τι το διο οποιοδποτε λλος συγγενικς δικτυακς τπος οι εξυπηρετητς ("servers") μσω των οποων αυτ τθενται στη διθεσ σας, σας παρχονται χωρς "ιος" λλα επιζμια συστατικ. Ο διαχειριστς δεν εγγυται σε καμα περπτωση την ορθτητα, την πληρτητα και διαθεσιμτητα των περιεχομνων, σελδων, υπηρεσιν, επιλογν τα αποτελσματ τους. Το κστος των ενδεχμενων διορθσεων εξυπηρετσεων, το αναλαμβνει ο επισκπτης / χρστης και σε καμα περπτωση ο διαχειριστς.

"Δεσμο" (links) προς λλα sites
Ο διαχειριστς δεν ελγχει τη διαθεσιμτητα, το περιεχμενο, την πολιτικ προστασας των προσωπικν δεδομνων, την ποιτητα και την πληρτητα των υπηρεσιν λλων δικτυακν τπων και σελδων στα οποα παραπμπει μσω "δεσμν", hyperlinks διαφημιστικν banners. Συνεπς για οποιοδποτε πρβλημα παρουσιασθε κατ την επσκεψη / χρση τους οφελετε να απευθνεστε απευθεας στους αντστοιχους δικτυακος τπους και σελδες, οι οποα και φρουν τη σχετικ ευθνη για την παροχ των υπηρεσιν τους. Ο διαχειριστς σε καμα περπτωση δεν πρπει να θεωρηθε τι ενστερνζεται αποδχεται το περιεχμενο τις υπηρεσες των δικτυακν τπων και των σελδων στα οποα παραπμπει τι συνδεται με αυτ κατ οποιονδποτε λλο τρπο.

Ενημερωτικ Δελτα (newsletters)
Τα ενημερωτικ δελτα (newsletters) τα οποα ο επισκπτης / χρστης των υπηρεσιν του δικτυακο τπου λαμβνει με την εγγραφ του στις λστες παραληπτν (mailing lists) αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα του διαχειριστ και ως εκ τοτου προστατεονται απ της σχετικς διατξεις της ελληνικς νομοθεσας και των διεθνν συμβσεων. Ο διαχειριστς διατηρε το δικαωμα μη εγγραφς κποιου προσπου στις λστες παραληπτν και της διαγραφς του απ αυτς.


Message boards - Forums
Ο διαχειριστς αναπτσσει τα δικ του message boards/forums παρχοντας στους επισκπτες / χρστες των υπηρεσιν του τη δυναττητα να λβουν μρος στη συζτηση επκαιρων θεμτων με την αποστολ/καταχρηση γραπτν μηνυμτων. Οι επισκπτες / χρστες του δικτυακο τπου οφελουν να τηρον τους καννες της καλς συμπεριφορς και της ευπρπειας και να μην προβανουν σε παρνομες ανθικες διατυπσεις. Ο διαχειριστς διατηρε το δικαωμα να απαγορεσει να διακψει την προβολ του γραπτο μηνματος σε περπτωση παρβασης των ανωτρω ρων . Ο διαχειριστς σε καμα περπτωση δεν μπορε να θεωρηθε τι αποδχεται ενστερνζεται κατ οποιονδποτε τρπο τις εκφραζμενες σε αυτος τους χρους προσωπικς ιδες αντιλψεις. Οι επισκπτες / χρστες των σχετικν υπηρεσιν διατηρον το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας στις απψεις που εκφρζουν με τα μηνματ τους.

Ψηφοφορες
Ο διαχειριστς παρχει στους επισκπτες / χρστες των υπηρεσιν του τη δυναττητα ψηφοφορας πνω σε επκαιρα ζητματα τα οποα διατυπνει με τη μορφ ερωτημτων. Οι απαντσεις των ψηφοφρων καταγρφονται, αναλονται και σχολιζονται απ το διαχειριστ για την εξαγωγ συμπερασμτων σχετικ με τις θσεις της κοινς γνμης σε σχση με το συγκεκριμνο θμα που τθεται για ψηφοφορα. Ο διαχειριστς διατηρε το αποκλειστικ δικαωμα συλλογς και εκμετλλευσης των στοιχεων αυτν και τα πορσματα στα οποα οδηγεται αποτελον πνευματικ του ιδιοκτησα. Ο διαχειριστς καθορζει τους ειδικτερους ρους για τη συμμετοχ στην ψηφοφορα και διατηρε το δικαωμα διακοπς της ψηφοφορας.

Εφαρμοστο δκαιο και λοιπο ροι
Οι ανωτρω ροι και προποθσεις χρσης του δικτυακο τπου, καθς και οποιαδποτε τροποποηση, αλλαγ αλλοωσ τους διπονται και συμπληρνονται απ το ελληνικ δκαιο, το δκαιο της ευρωπακς νωσης και τις σχετικς διεθνες συνθκες. Οποιαδποτε διταξη των ανωτρω ρων καταστε αντθετη προς το νμο, παει αυτοδικαως να ισχει και αφαιρεται απ το παρν, χωρς σε καμα περπτωση να θγεται η ισχς των λοιπν ρων. Το παρν αποτελε τη συνολικ συμφωνα μεταξ του διαχειριστ του δικτυακο τπου και του επισκπτη / χρστη των σελδων και υπηρεσιν του και δε δεσμεει παρ μνο αυτος. Καμα τροποποηση των ρων αυτν δε θα λαμβνεται υπψη και δε θα αποτελε τμμα της συμφωνας αυτς, εν δεν χει διατυπωθε εγγρφως και δεν χει ενσωματωθε σε αυτ.

 
< .   . >

Main Menu

englishflag.jpg
 
germanflag.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
kepa.jpg
 logo_ktp.gif
epktp_big.jpg
 kps_big.jpg
 flags.jpg
Το ργο αυτ συγχρηματοδοτεται κατ 75% απο το ΕΤΠΑ και κατ 25% απο Εθνικος πρους στο πλασιο της πρσκλησης 65 του μτρου 1.3 "τεκμηρωση αξιοποηση και ανδειξη του Ελληνικο Πολιτισμο" του επιχειρησιακο  προγρμματος "Κοινωνα της Πληροφορας"